Σχετικά με τα εργαλεία

Ο κύριος στόχος του POWERPOOR είναι να αναπτύξει προγράμματα στήριξης ενεργειακά φτωχών πολιτών και να ενθαρρύνει τη χρήση εναλλακτικών σχημάτων χρηματοδότησης (π.χ. ιδρύματα ενεργειακών κοινοτήτων / συνεταιρισμών, crowd funding).

Τα Εργαλεία


POWER-TARGET
Προσδιορίζει ενεργειακά φτωχούς πολίτες, κοινότητες, γειτονιές ή περιοχές χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση που βασίζεται σε δεδομένα.
POWER-ACT
Ενδυναμώνει τους ενεργειακά φτωχούς πολίτες ώστε να κατανοήσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση, τα οφέλη που συνδέονται με την υιοθέτηση νέων συμπεριφορών και την εφαρμογή παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης.
POWER-FUND
Ενημερώνει τους πολίτες για καινότομες ευκαιρίες χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας κι ενθαρρύνει τη χρήση τους.
Energy Poverty Guidebook
Ένας οδηγός για τον ενεργειακό σχεδιασμό και την ενσωμάτωση δράσεων ελάττωσης της ενεργειακής φτώχειας στα σχέδια δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα (SECAPs).

Το Έργο


Η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί σήμερα μια σοβαρή πρόκληση. Τα προγράμματα υποστήριξης και οι εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης αποτελούν βιώσιμα μέσα για τον μετριασμό των επιπτώσεών της στους ενεργειακά φτωχούς πολίτες. Το έργο POWERPOOR, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αναπτύξει εργαλεία που υποστηρίζουν τους ενεργειακά φτωχούς πολίτες και τη χρήση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης, όπως ενεργειακές κοινότητες ή το crowd funding.

Συμμετέχουν


NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - NTUA
COMITE EUROPEEN DE COORDINATION DE L'HABITAT SOCIAL AISBL
ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH (ICLEI EUROPASEKRETARIAT GMBH)
INTRASOFT INTERNATIONAL SA
ENERGIAKLUB SZAKPOLITIKAI INTEZET ES MODSZERTANI KOZPONT EGYESULET
DRUŠTVO ZA OBLIKOVANJE ODRŽIVOG RAZVOJA – DOOR
EESTI KORTERIUHISTUTE LIIT MTU - EKYL
ZEMGALES REĢIONĀLĀ ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA - ZREA
INZEB ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIREIA- INZEB
DIKTYO POLEON GIA TI VIOSIMI ANAPTYXI KAI KYKLIKI OIKONOMIA - SUST
COOPERNICO - COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CRL - COOPERNICO
GOIENER S.COOP - GOIENER
EUROPEAN CROWDFUNDING NETWORK - ECN
SOFIA ENERGY AGENCY ASSOCIATION

Επικοινωνία

Συντονιστής Έργου
EPU - NTUA
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Email

info@powerpoor.eu

Το POWERPOOR είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του POWERPOOR